Tutunamayanlar Book

Tutunamayanlar | Download eBook Read Pdf-ePub-Kindle

Download full pdf book Tutunamayanlar by Oğuz Atay available in full 724 pages, and make sure to check out other latest books Fiction related to Tutunamayanlar below.

Tutunamayanlar

By Oğuz Atay
 • ISBN Code: : 9750525728
 • Publisher : İletişim Yayınları
 • Pages : 724
 • Category : Fiction
 • Reads : 810
 • Book Compatibility : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Pdf : tutunamayanlar.pdf

Book Excerpt :

Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Tutunamayanlar’ı Berna Moran, “hem söyledikleri hem de söyleyiş biçimiyle bir başkaldırı” olarak niteler. Moran’a göre “Oğuz Atay’ın mizah gücü, duyarlılığı ve kullandığı teknik incelikler, Tutunamayanlar’ı büyük bir yeteneğin ürünü yapmış, yapıttaki bu yetkinlik Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla aynı hizaya getirmiş ve ona çok şey kazandırmıştır.” Küçük burjuva dünyasını zekice alaya alan Atay “saldırısını, tutunanların anlamayacağı, red edeceği türden bir romanla yapar.” Tutunamayanlar, 1970 TRT Roman Ödülü’nü kazanmıştı.

Recommended Books For Reading


 • Aşka Tutunamayanlar
  Aşka Tutunamayanlar

  A Book written by Burak CANPOLAT, published by Burak CANPOLAT 2020-05-10 - 71 pages - part of Poetry books.

  Get eBook
 • MESELE KİTAP DERGİSİ, SAYI: 7, TEMMUZ 2007
  MESELE KİTAP DERGİSİ, SAYI: 7, TEMMUZ 2007

  A Book written by OSMAN AKINHAY,BEKİR TARIK, published by AGORA KİTAPLIĞI BASIM YAYIM TANITIM KÜLTÜR AJANS VE PAZ. LTD.ŞTİ. N.a - pages - part of books.

  Get eBook
 • Notos Öykü 28 - Oğuz Atay
  Notos Öykü 28 - Oğuz Atay

  A Book written by Kolektif, published by Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. 2011-06-01 - 144 pages - part of Literary Criticism books.

  Get eBook
 • Modernizm ve Postmodernizm
  Modernizm ve Postmodernizm

  A Book written by Semih Gümüş, published by Can Yayınları 2015-01-02 - 152 pages - part of books.

  Get eBook
 • "Ben Buradayım..."

  A Book written by Yıldız Ecevit, published by İletişim Yayınları 2013-02-22 - 580 pages - part of Literary Criticism books.

  Get eBook
 • Çağdaş Türk Romanları Üzerine Incelemeler
  Çağdaş Türk Romanları Üzerine Incelemeler

  A Book written by Gürsel Aytaç, published by Gündoğan Yayınları 1990-04-01 - 382 pages - part of books.

  Get eBook
 • Havâss Dergisi IV. Sayı - Ocak - Mart 2018
  Havâss Dergisi IV. Sayı - Ocak - Mart 2018

  A Book written by , published by Emrah BOZKURT N.a - 84 pages - part of books.

  Get eBook

Read Also This Books

ESTETİK KALKIŞMA

By CENGİZ GÜNDOĞDU
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İNSANCIL YAYINLARI
 • Book Code : 6055958201
 • Total of Pages : 948
 • Category : Education
 • Members : 708
 • Pdf File: estetİk-kalkiŞma.pdf

Book Short Summary:

‘Bu yapıtta iki amaç güttüm. İlki, gerçeki bir roman gerçekçi bir öyküyü estetik konuma getiren öğeleri örneklerle göstermek. Ama şu bilinmeli. Gerçekçi öykü, gerçekçi roman yazmak için bunlar yeterli değildir.Yazarda gerçekliği derinden kavrama gücü, sağlıklı tür bilinci, bir de düş gücü olmalıdır. İkinci amaç okurlar için. Türkiye’de okur, bir romanı, bir öyküyü değerlendirecek ölçütlerden yoksundur. Dolaysız algılama, hoşlanma yetisi yeterlidir okur için. Oysa hoşlanma estetik bir değer değildir. Hoşlanan okurla, hoşlanılan romanlar, öyküler yazan yazar, bu okur-yazar ilişkisi Türkiye’de yazını estetik değerden düşürmüştür. Bu yapıt, Türkiye’de yazını estetik değerden düşüren okur-yazar ikilisine karşı estetik kalkışmadır.

Edebiyat Üstüne Yazılar

By Murat Belge
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İletişim Yayınları
 • Book Code : 9750512952
 • Total of Pages : 515
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 379
 • Pdf File: edebiyat-Üstüne-yazılar.pdf

Book Short Summary:

Ede­bi­yat Üs­tü­ne Ya­zı­lar, “ha­ya­ta bir ede­bi­yat­çı ola­rak baş­la­ya­n” Mu­rat Bel­ge­’nin 1960’­ lar­dan gü­nü­mü­ze dek yaz­dı­ğı ede­bi­yat ya­zı­lar­ın­dan olu­şu­yor. Dö­ne­min ege­men sos­ya­list ger­çek­çi akı­mı­na kar­şı “dog­ma­tik ol­ma­ma” ça­ba­sı ile ta­nım­la­na­bi­lir Bel­ge­’nin eleş­tir­men­li­ği. De­ği­şik eleş­ti­rel di­sip­lin ve okul­la­rın yön­tem­le­rin­den ya­rar­la­na­rak oluş­tur­du­ğu yak­la­şı­mıy­la me­tin in­ce­le­me­le­ri­ne gi­ri­şi­yor. Ede­bi­ya­tın te­orik me­se­le­le­ri de Bel­ge­’nin uzak kal­ma­dı­ğı bir alan. Edebiyat Üstüne Yazılar, Ro­man Üs­tü­ne; Dün­ya Ro­ma­nın­da Son Du­rum; Sa­nat ve Po­li­ti­ka; Sa­nat­çı­lar ve So­run­sal­lar; Es­ki Ede­bi­yat­tan, Me­tin İn­ce­le­me­le­ri ve Epik üs­tü­ne bö­lüm­le­rin­den olu­şu­yor. Bö­lüm baş­lık­la­rın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gi­bi, ede­bi­ya­tın ne­re­dey­se tüm veç­he­le­ri­ne gi­rip çı­kan ya­zı­lar­dır bun­lar. Ço­ğu kez yer­le­ri­nin da­ral­dı­ğı­nı his­se­dip fel­se­fe­nin, si­ya­se­tin, ta­ri­hin, eti­kin, gün­de­lik ha­ya­tın ala­nı­na ta­şı­nır­lar. Bu ço­ğul­luk ve da­ğıl­ma gi­bi gö­rün­se de, Bel­ge’nin ya­lın -ya­lın, ama ku­ru ol­ma­yan- üs­lû­bu, on­la­rı sa­hi­ci bir ede­bi­yat eleş­ti­ri­si­nin el­zem öge­le­ri­ne dö­nüş­tür­me­yi ba­şa­rı­yor.

Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır

By Necdet Özkaya
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Yeni İnsan Yayınevi
 • Book Code : 625753710X
 • Total of Pages : 456
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 516
 • Pdf File: edebiyat-başka-türlü-anlatmaktır.pdf

Book Short Summary:

Nitelikli yazar, kitap kurdu okur, sanatçı, öğretmen, öğrenci, eleştirmen veya yazmak isteyen geleceğin yazar adayları, Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır’ı okuduktan sonra, okuma edimlerinin artık eskisi gibi olmadığını ayırt edip okuyacakları tüm kitaplara daha farklı, eleştirel ve kısmen uzmanlaşmış bakış açılarıyla bakabilecekler. Roman kuramı üzerine yazılan bölümler, kimseye ders vermeden yazarının görüşlerini sunarken, yüzyıl önce ve günümüzde yazılan yerli ve yabancı yazarların romanlarını, yazarlarıyla birlikte inceliyor. Edebiyatın diğer türleri; deneme, öykü, şiir yazarları, birer yapıtlarıyla birlikte anlatılırken, deneme türünün doğuşu ve özellikleri, öykü çeşitleri ve ustaları, şiir akımları ve amaçları hakkında yazılmış bölümler, kararsız okurlara ve yazar adaylarına ahkâm kesmeden yol göstermeyi amaçlıyor. Necdet Özkaya, bu kez edebiyat için yazmıyor; Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır’la edebiyatın kitabını yazıyor. Bir algoritma uygulanarak yazılan bu kitap, okuyanın düzenli bir sıralamayla ilerlemesini ve keyifle okumasını sağlıyor; Roman Kuramı / Eski Türk Romanı ve Yazarı / Şiir Kuramı, Şiir ve Şair / Yeni Türk Romanı ve Yazarı / Deneme ve Yazarı / Yabancı Roman ve Yazarı / Öykü ve Yazarı… Bu kitabı okuyanların, 100. ve son bölümden sonra söyleyecekleri veya yazacakları tek cümlenin, aşağıdaki kitap adı olduğunu biliyoruz. Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır…

Notos Öykü 85 - Yüzyılın 100 Şairi (Notos'un 15. Büyük Soruşturması)

By Kolektif
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 144
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 305
 • Pdf File: notos-Öykü-85-yüzyılın-100-Şairi.pdf

Book Short Summary:

YÜZYILIN 100 ŞAİRİ NOTOS’UN 15. BÜYÜK SORUŞTURMASI • Andrés Barba ile Söyleşi: “Temel yanlışlık uygarlıkta.” • Elisa Gabbert: Zamanın Gerçekdışılığı • Zeynep Bengü: On Yedinci Yüzyıl Barok Resmin Öncü Kadın Ressamı Artemisia Gentileschi Notos her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının on beşincisinin sonuçlarını Mart-Nisan, 85. sayısında açıkladı. Bu yılki soruşturmanın konusu edebiyat kamuoyumuzun en önemli bulduğu şairler. Soruşturmanın sonunda ortaya bütün meraklıları için bakılacak, izlenecek, değerlendirilecek bir liste, bir kılavuz çıktı. Dünya şiirinin son yüzyılından biraz daha uzun geçmişini kapsayan Yüzyılın 100 Şairi soruşturması 365 şair, yazar ve editörün yer aldığı önemli bir kamuoyunun seçimlerini yansıtıyor. Dosya kapsamında Bâki Ayhan T., Yücel Kayıran, Haydar Ergülen, Gonca Özmen, Roni Margulies’in yazıları, Selçuk Demirel, Onur Aşkın ve Seda Mit’in desenleri yer alıyor. Notos’un bu sayısında Herralde Roman Ödülü sahibi İspanyol yazar Andrés Barba ile Türkçede yeni yayımlanan romanı Işıklar Ülkesi, çocukluk miti ve yazma süreci üstüne bir söyleşi yer alıyor. Aganta bölümünde günümüz edebiyat dünyasına ve güncel kitaplara dair yazılarıyla Alper Güngör, Aslı İdil Kaynar, Pınarnaz Eren, Esin Akşar ve kısa bir denemesiyle Maria Popova'nın yazıları var. Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Şükran Yiğit etkilendiği ve kişisel tarihinde yeri olan kitapları, Defne Sandalcı ise en çok etkilendiği şairi nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor. Kerem Işık ve Melih Günaydın kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor. Foto-Yazı bölümünde Begüm Yamanlar’ın fotoğrafını İdil Deniz Türkmen kısa bir anlatıyla yorumluyor. Kitaplık bölümünde Banu Yıldıran Genç, Dorothy Parker’ın toplu öyküleri Yarın Berbat Bir Gün ve Çıplakları Giydir’i, Esra Ertan, Jaklin Çelik’in Sarhoşların Perşembesi romanını, Gökhan Yılmaz, Serkan Türk’ün ilk romanı Ausgang’ı, Şenay Eroğlu Aksoy, Ayça Erkol’un öykü kitabı Bir Kış Gecesi Misafiri’ni inceliyor. Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Eugene McCabe, Zafer Doruk, Celâl Üster, Hacer Paçacı, Aziz Avcı, Doğuş Benli, Özge Akdeniz, Burcu Çalışkan, Ümit Aykut Aktaş, Tunç Kurt, Başak Arslan, Başak Güntekin, Ahmet Bayram. Notos Mart-Nisan 2021, 84 #NotosKitap #NotosÖyküDergisi

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

By PROF. DR. NURULLAH ÇETİN,PROF. DR. FATİH SAKALLI,DR. CENGİZ KARATAŞ
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İlbilge Yayıncılık-Akademik
 • Book Code : 6057415752
 • Total of Pages : 816
 • Category : Fiction
 • Members : 839
 • Pdf File: cumhurİyet-dÖnemİ-tÜrk-edebİyati.pdf

Book Short Summary:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı bu çalışma, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar edebiyat tarihimizin safhalarını, topluluklarını, türlerini, şair ve yazarların eserlerini irdeleyen derli toplu bir çalışma olarak hazırlanmıştır. Üniversitelerimizin edebiyat fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi gibi bölümler ile Eğitim Fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği gibi bölümlerin müfredatları gözetilerek hazırlanan bu eser, öğrencilerimizin gerekli duyduğu bilgiler çerçevesinde oluşturulmuştur. Uzun süre varlığını sürdüren bir imparatorluğun devamında farklı bir yönetim şekli olan ulus-devlet olarak yoluna devam eden Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve sosyal alanda yaşamış olduğu reformların sanat ve edebiyat alanında da yenilikleri beraberinde taşıdığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Klasik yahut Divan Edebiyatı geleneğinin devamında Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve Milli Edebiyat gibi dönemlerin birikimiyle harmanlanan ve yeni eserlerle beraber yeni sanatçıların da varlığıyla zenginleşen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1923’ten günümüze yaklaşık yüz yıllık bir zeminin üzerinde vücut bulur. Bu kitapta Garip, II. Yeni ve benzeri gibi şiir gruplarını, tarihi, popüler, modern, postmodern gibi roman türlerini, olay ve durum hikâyesi gibi hikâye biçimlerinin yanı sıra, tiyatro tarihimizin gelişimini, eleştiri türü ile hatıra mektup, deneme vb. nesir türlerinin anlatımını, temsilcilerini ve örneklerini gereksiz bilgilerden arındırılmış bir şekilde bulmanız mümkündür. Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Yeni Türk Edebiyatı alanında dersler veren birçok saygın akademisyenin yazılarından oluşan bu özel çalışmanın okuyucularına faydalı olması dileğiyle…

MESELE KİTAP DERGİSİ, SAYI: 6, HAZİRAN 2007

By OSMAN AKINHAY,BEKİR TARIK
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : AGORA KİTAPLIĞI BASIM YAYIM TANITIM KÜLTÜR AJANS VE PAZ. LTD.ŞTİ.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages :
 • Category :
 • Members : 385
 • Pdf File: mesele-kİtap-dergİsİ-sayi.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book MESELE KİTAP DERGİSİ, SAYI: 6, HAZİRAN 2007

Notos Öykü 26 - Çağdaş Türk Edebiyatında En İyi 40 Şey

By Kolektif
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 144
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 557
 • Pdf File: notos-Öykü-26-Çağdaş-türk-edebiyatında-en-İyi-40-Şey.pdf

Book Short Summary:

Çağdaş Türk Edebiyatında En İyi 40 Şey Notos’un 5. Büyük Soruşturması Mario Vargas Llosa: “Okumaya ve Kurmacaya Övgü” Hakan Bıçakcı: “Kurmacanın imkânlarının zorlanmasına kimsenin tahammülü yok.” Sema Kaygusuz: “Buradan Bakmak” Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının beşincisinin sonuçlarını Şubat-Mart, 26. sayısında açıkladı. Konusu Çağdaş Türk Edebiyatında En İyi 40 Şey olarak belirlenen Notos’un 26. sayısındaki soruşturma, 181 kişinin yer aldığı önemli bir kamuoyunun seçimlerini yansıtıyor. Şair, yazar, kitap, dergi, yayınevi, tasarı, olay ya da akla gelebilecek her şey arasından yapılan seçimlerle edebiyatımızı canlı tutan sonuçlar çıktığı söylenebilir. Notos’un bu sayısında genç kuşağın değerli yazarlarından Hakan Bıçakcı ile yapılmış bir söyleşi de var. Karanlık Oda romanından çıkarak edebiyatın çeşitli köşelerine giren söyleşi, Hakan Bıçakcı’nın yaratıcılığının dolaylarında dolaşıyor. Bu sayının ikinci söyleşisi de, Mısır kökenli şarkıcı Natacha Atlas ile. Ortadoğu’nun en güçlü seslerinden biri olan Natacha Atlas söyleşisi Notos okurları için bir sürpriz sayılabilir. 2010 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Mario Vargas Llosa’nın törende yaptığı konuşmanın tam metni de Celâl Üster’in çevirisiyle Notos’un bu sayısının önemli yazılarından. Günlerin Getirdiği bölümündeki Tunç Tayanç’ın yazısında bir ilk çevirinin öyküsüyle Erdal Öz ve Can Yayınları’nın kuruluşu anlatılıyor. Yeni yayımlanan Taş Uykusu romanıyla yeniden tartışılmaya başlayan Aslı Tohumcu, Notos okurları ve yazar adayları için, okunması zorunlu kitapları seçti. Vivet Kanetti de “En çok etkilendiği yazar”ı anlattı.

Notos Öykü 73 - Karşılaştırmalı Edebiyat

By Kolektif
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 144
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 401
 • Pdf File: notos-Öykü-73-karşılaştırmalı-edebiyat.pdf

Book Short Summary:

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE DÜNYA EDEBİYATI • John Shand: Colin Wilson: Şen Filozof • Nilüfer Kaya: Hüzün Renginde Bir Yazar: Selçuk Baran • Jean Sarocchi: Filozof Albert Camus Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, Aralık-Ocak, 73. sayısında Karşılaştırmalı Edebiyat ve Dünya Edebiyatı konusuna yöneliyor. 20. yüzyılın ortasından itibaren sesini duyurup yaygınlaşan bu iki alan edebiyatın aslında en başından beri karşılaşmalar ve karşılaştırmalarla oluştuğunu, dillerin, kültürlerin, geleneklerin sürekli kesiştiği ve ayrıştığı, zamanlar ve coğrafyalar arası karmaşık ve heterojen bir bütün olduğunu gösteriyor. Akademi dışındaki okumalar ve çalışmalar için de kaynak niteliğinde olan dosyada Sandra Bermann, Murat Belge, Barış Özkul ve Franco Moretti’nin yazıları, Seda Mit ve Ömer Faruk Yaman’ın desenleri yer alıyor. Meliz Ergin, Merve Tabur, Emrah Serdan, Başak Bingöl Yüce, Pelin Kıvrak ve Duygu Ergun karşılaştırmalı edebiyatta güncel çalışmalar soruşturmasına yanıtlarıyla katkıda bulunuyor. Notos’un bu sayısında psikanaliz, Marksizm, eleştirel teori, Frankfurt Okulu ve edebiyat eleştirisi alanındaki yazılarıyla tanınan Orhan Koçak ile bir söyleşi var. Günümüz yayıncılık ortamında çeviri, nicelik ve nitelik bakımından önemli bir yer tutmasına rağmen bu işle uğraşanlar pek az tanınıyor. Edebiyat çevirisiyle uğraşan meslek erbabından iki çevirmenin “içeriden” bir diyalog kurmasına ortam hazırlayan Çevirmen Diyalogları’nda bu sayı Saliha Nilüfer ile Seda Ersavcı söyleşiyor. Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Foti Benlisoy okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları; Gönül Çolak da en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor. Selahattin Özpalabıyıklar ve Muharrem Erbey kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor. Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Joanna Walsh, Zafer Doruk, Tülay Güzeler, Kadir Işık, Demet Danki Erken, Derya Sönmez, Eylem Ata Güleç, Artun Gebenlioğlu, Ebru Yücesoy Bayar, Emre Yörük.

İşçi Filmleri, Öteki "Sinemalar"

By Funda Başaran
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : YORDAM KİTAP
 • Book Code : 6051720758
 • Total of Pages : 328
 • Category : Political Science
 • Members : 832
 • Pdf File: İşçi-filmleri-Öteki-sinemalar.pdf

Book Short Summary:

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2006 yılında bir grup gönüllünün çabasıyla başladı. Her yıl 1 Mayıs tarihinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak açılan ve yıl boyunca Anadolu'da çok sayıda kenti dolaşan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 2015'te 10. yılını tamamladı. Amaçlarını, tüm dünyadan işçi sınıfının yaşamını ve mücadelesini anlatmak, işçi sınıfı mücadelesine dair film veya belgesel yapan kişi ve grupların deneyimlerini paylaşmak ve ortaklaştırmak, işçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, köylülerin ve kadınların mücadelesini ve tüm dünyadan halkların isyanını gösteren çalışmaları yaygınlaştırmak olarak tanımlayan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, İşçi Filmleri, Öteki “Sinemalar” kitabıyla kendi tercihlerini nedenselleştirmeye, yürüttüğü tartışmaları bir adım daha öteye götürmeye çalışıyor. Dünyada ve Türkiye'de “işçi filmleri” kategorisinin tarihselleştirilmesi, dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı üretim pratikleri içerisinde üretilme dinamikleri, biçimleri, örnekleri, failleri ve toplumsal ilişkiler içerisinde kazandıkları anlamlar kitaptaki makalelerle açığa çıkartılmaya çalışılıyor. Ayrıca bu filmlerin nerede, nasıl ve hangi koşullarda gösterildiği de önemli olduğundan, film gösteriminin ticari olmayan biçimlerinden örnekler de kitapta yer buluyor.

Arada Kalmak

By Dr. Meral Özçınar
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : su yayınevi
 • Book Code : 6054554018
 • Total of Pages :
 • Category : Performing Arts
 • Members : 270
 • Pdf File: arada-kalmak.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book Arada Kalmak

İNSANCIL DERGİSİ AĞUSTOS-2017 SAYISI

By KOLLEKTİF
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İNSANCIL YAYINLARI
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 64
 • Category : Philosophy
 • Members : 240
 • Pdf File: İnsancil-dergİsİ-aĞustos-2017-sayisi.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book İNSANCIL DERGİSİ AĞUSTOS-2017 SAYISI

KURMACA BIR DÜNYADAN yazın Incelemeleri

By Yıldız ECEVİT
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Gündoğan Yayınları
 • Book Code : 9755200398
 • Total of Pages : 192
 • Category : German literature
 • Members : 789
 • Pdf File: kurmaca-bir-dÜnyadan-yazın-incelemeleri.pdf

Book Short Summary:

Bu kitap, 1987-1992 y›llan aras›nda Oluflum, Argos, Varl›k, Gösteri, Çerçeve, Karfl›, Bizim Almanca, Littera, Gündo¤an Edebiyat, D.T.C.F. dergileri ile Cumhuriyet Gazetesi/Kitap Eki, Günefl Gazetesi ve radyoda yay›nlanan uzunlu/k›sal› yaz›n inceleme, araflt›rma ve elefltirilerimi içeriyor. Çal›flmalar›m›n oda¤›nda genelde Türk ve Alman yaz›n› var; incelenen yap›tlar›n ço¤u 'roman' türünde. Okurlara sayg› ve sevgiyle... Y›ld›z Ecevit Ankara, Nisan 1992 7

Yazarın Yalnızlık Burcu

By Semih Gümüş
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Can Yayınları
 • Book Code : 9750717481
 • Total of Pages : 197
 • Category :
 • Members : 946
 • Pdf File: yazarın-yalnızlık-burcu.pdf

Book Short Summary:

Marguerite Duras, "Kitap yazan birinin, çevresindeki öteki insanlarla arasına her zaman bir mesafe koyması gerekir," diyor. Raymond Queneau'nun sözünü aktarıyor sonra: "Başka hiçbir şey yazmayın, yazın." İşte bunu, şimdi içinde yaşamak zorunda kaldığımız edebiyat dünyamıza anlatmaktan daha zoru yok. Çünkü bugünün yazarı, yaşadığı dönemi yaratıcılığıyla taçlandırmak yerine, o dönemin kendisi için varolduğunu düşünecek kadar narsistik yanılsamalar içinde. Semih Gümüş, değişik zamanlarda kaleme aldığı denemelerini topladığı bu kitabının yayınlandığı yıl basından, edebiyat dünyasından büyük ilgi görmüştü. Yazarın Yalnızlık Burcu, o günden bugüne özellikle genç yazarların el kitaplarından biri oldu. Bu kitaptaki denemeler, edebiyatın, sanatın kollarına uzanmakla kalmıyor, yazarın tutumuna ilişkin önerilerde de bulunuyor.

Machtasymmetrien bei der literarischen Übersetzung

By Simge Yılmaz
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Frank & Timme GmbH
 • Book Code : 3732905829
 • Total of Pages : 413
 • Category : Language Arts & Disciplines
 • Members : 134
 • Pdf File: machtasymmetrien-bei-der-literarischen-Übersetzung.pdf

Book Short Summary:

Die Instrumentalisierung literarischer Übersetzungen für machtpolitische Zwecke ist kein neues Phänomen. Die Asymmetrie der Übersetzungsströme und Transferrichtungen von Übersetzungen verdeutlicht die hierarchische Struktur des globalen Literaturmarktes. Ein Beispiel dafür ist die türkische Literatur: 2005 hat sich die Stoßrichtung der türkischen Übersetzungsförderung umgekehrt – vom Inland ins Ausland. Ob der staatlich geförderte Literatur-, Kunst- und Kulturexport geeignet ist, die Zahl und Transferrichtung von Übersetzungen zwischen der Türkei und dem Ausland zu beeinflussen, und inwiefern die so unterstützten Texte einen anderen Platz auf dem Literaturmarkt einnehmen als nicht geförderte Werke, untersucht Simge Yılmaz im türkisch-deutschen Kontext. Dank qualitativer Feldforschung hat sie teils überraschende Erkenntnisse zu den Macht- und Dominanzverhältnissen bei – privat oder staatlich – initiierten bzw. geförderten Übersetzungen erlangt.

İnsanın Merak Yolculuğu

By Kerem Tuna-Umut Tuna
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Destek Publishing and Media Group
 • Book Code : 6254410745
 • Total of Pages :
 • Category : Self-Help
 • Members : 695
 • Pdf File: İnsanın-merak-yolculuğu.pdf

Book Short Summary:

Hayat birtakım soruların peşinde cevaplar arayıp durduğumuz serüvenli bir yolculuktur aslında. Kimi sorular sihirli bir anahtar gibi umulmadık kapılar açar insanın önüne. Kimi sorularsa cevabı hiçbir zaman net olarak bilinemeyecek sonsuz bir yürüyüşe sürükler. Sorular her ne kadar hakikatin sırlı kapılarının anahtarlarını sunsa da cevapların arandığı o uzun süreç, yaşam yolculuğununtam da kendisidir.Bu kitap, soru sormanın nasıl bir yolculuk başlatabileceğini deneyimletmek için yazıldı. Bazen kendinizi Balzac’ın neden günde 50 fincan kahve içtiğini öğrenmeye çalışırken bulacaksınız, bazen Leonardo Da Vinci’nin eşsiz üretkenliğinin nedenlerini ararken... Bazen de yazmanın ve okumanın insan üzerindeki etkilerini düşünüyor olacaksınız. Elinizdeki bu kitap, birbirinden farklı alanlarda ortaya atılmış sorularla başarılı ve mutlu olmakla birlikte ilham almayı da bilgi edinme yolculuğuna dahil ediyor. Yolculuk bittiğinde artık hiçbir şey sizin için eskisi gibi olmayabilir. Çünkü yolculuklar biter ama kahraman artık yolculuğa çıkan aynı kişi değildir. Her serüven bir soruyla başlar ve cevabı buluncaya kadar da devam eder...

Notos Öykü 67 - Edebiyat Toplumu Nasıl Bilir? (Cem Akaş'ın hazırladığı özel sayı)

By Kolektif
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 144
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 766
 • Pdf File: notos-Öykü-67-edebiyat-toplumu-nasıl-bilir.pdf

Book Short Summary:

Notos’un bu sayısını Cem Akaş hazırladı EDEBİYAT TOPLUMU NASIL BİLİR? Edebiyatımızda Roman-Toplum İlişkisi • Burhan Sönmez: “Zamana ve güzelliğe inanıyorum.” • Valeria Luiselli: “Kitaplarım başka kitaplar üstüne düşünme makineleri.” • Roland Barthes: Söyleşi İndirimli Makaledir • Roberto Calasso: Yayıncılık Sanatı Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos, her yıl bir sayısını bir yazarımıza teslim ediyor ve onun editörlüğünü koşulsuz kabul ediyor. Bu yılki konuk editör Cem Akaş. Cem Akaş kendi konusunun başlığını Edebiyat toplumu nasıl bilir? olarak belirledi. Bu konuda yazmasını istediği yazarları seçtikten sonra yazışmaları yaptı ve kapsamlı bir dosya hazırlandı. Cem Akaş sunuş yazısında bu sayının dosya konusunun iki sorudan ortaya çıktığını belirtiyor: “Roman toplumsal bilgi kaynağı olarak nasıl ele alınabilir, roman toplumsal kuram kurmak için nasıl kullanılabilir? Başka bir deyişle edebiyatın bir yandan ampirik olarak toplumla ilgili sözünün ne olabileceğini, öbür yandan da normatif ve analitik olarak toplum yapısıyla ilgili ne gibi önermelerde bulunabileceğini merak etmek üzerine kurulu bir dosya bu.” Edebiyat toplumu nasıl bilir? dosyasına Zeki Coşkun, Zeynep Uysal, Melike Uzun, Engin Kılıç, Fatma Barbarosoğlu ve Süreyyya Evren yazılarıyla katkıda bulunuyor. Notos’un bu sayısında üç romanıyla okurlardan büyük ilgi gören Burhan Sönmez ile yapılmış bir söyleşi yer alıyor. İkinci söyleşiyse Meksikalı yazar Valeria Luiselli ile. Bir Yazarın Seçtikleri bölümünde Ercan Kesal okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu gördüğü kitapları; B. Nihan Eren de en çok etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a anlatıyor. Ömer Arslan, Seyit Soydan ve Hasan Gören kısa sorulara kısa yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve yayımlanan son kitaplarını anlatıyor. Notos’un bu sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Fleur Jaeggy, Lucia Berlin, İlhan Durusel, Şenay Eroğlu Aksoy, Zafer Doruk, Öznur Yalgın, Oğuz Tecimen, Ayşen Işık, Yalçın Tecimer, Ebru Özlem Yılmaz. #NotosKitap #NotosÖyküDergisi

Notos Öykü 20 - Yüz Yılın 40 Öykücüsü (Notos’un 4. Büyük Soruşturması)

By Kolektif
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Notos Kitap Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Sanal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 144
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 527
 • Pdf File: notos-Öykü-20-yüz-yılın-40-Öykücüsü.pdf

Book Short Summary:

Yüzyılın 40 Öykücüsü Notos’un 2010, 4. büyük soruşturması Murat Menteş: “Roman bizi kral dairesine çıkarır. Enis Batur, “Gide, Okuma Notları” Murathan Mungan, Kâğıt Gemiler Yezidi Edebiyatı Notos edebiyat dergisi, her yıl farklı bir konuda düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının dördüncüsünü Şubat-Mart 20. sayısında açıkladı. Bu yılki soruşturmasının konusu Yüzyılın 40 Öykücüsü olarak belirlenen Notos’un 20. sayısında 205 seçicinin önerdiği 167 öykücü arasından seçilen 40 öykücünün listesi veriliyor. Notos’un Yayın Yönetmeni Semih Gümüş, “Katılımın büyüklüğü, çıkan sonucun sağlam bir veri, güvenilir bir değerlendirme olarak alınmasını sağlar. Böylece nitelikli tartışmalara yol açabilir,” diyor. Bu sayıda genç romancı Murat Menteş ve İngiliz yazar Kenneth White ile yapılmış iki söyleşi var. Günlerin Getirdiği bölümündeyse, yok olan bir kültür tanıtılıyor: Yezidi Edebiyatı. Enis Batur da artık Notos’un yazarları arasında. İlk yazısı: “Gide, Okuma Notları”. Murathan Mungan “Kâğıt Gemiler” notlarını bu sayıda sürdürüyor. #NotosKitap #NotosÖyküDergisi

602. Gece

By Murat Gülsoy
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Can Yayınları
 • Book Code : 975072271X
 • Total of Pages : 232
 • Category :
 • Members : 226
 • Pdf File: 602-gece.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book 602. Gece

Hayat Romanlardan Daha Tuhaf Selçuk Altun'un Romancılığı

By A. Mecit CANATAK,Mehmet DOĞAN
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
 • Book Code : 6257845378
 • Total of Pages : 261
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 952
 • Pdf File: hayat-romanlardan-daha-tuhaf-selçuk-altun-un-romancılığı.pdf

Book Short Summary:

Yaşanmışlığın izdüşümü olan roman, yazar ve okuru başka hayatlarla buluşturan, farklı kültürlerle zenginleştiren, kişinin anlaşılma ve anlama ihtiyacını karşılayan edebi bir türdür. Evrensel insan tecrübesi ve değerleri üzerine kurulu olan bu tür, yeni bir dünyanın habercisidir ve derinliği nispetinde mesaj taşır. Türk edebiyatında ‘ıskalanmış’, gün yüzüne çıkarılmayı, keşfedilmeyi bekleyen pek çok isim vardır. Bu ıskalanmışlık, keşfedilmemişlik Selçuk Altun için de geçerlidir. Romanları ülkenin prestijli yayınevlerinden çıkmasına, farklı bir tarza sahip olmasına ve pek çok kitap projesinin mimarlarından olmasına rağmen Türkiye’de derin bir suskunlukla karşılanmıştır. Yazarın ilk iki romanı ilgi ile karşılanmış olmasına rağmen, üçüncü romanında tekelleşen medya kuruluşlarını hedefe almasından dolayı söz konusu medya organları tarafından görmezden gelinmiştir. Doğan Hızlan, TRT’de yayımlanan Karalama Defteri programında Selçuk Altun için, “entelektüel bir roman türünü Türkiye’ye getiren yazar” ifadesini kullanır. Bu söylemin yerinde ve isabetli bir tespit olduğu kanaatini taşıyoruz. Türk romanında pek görülmeyen “polisiye parodisi” türünde eserler veren Selçuk Altun’un romanlarıhem kurgu hem de içerik açısından dikkate değerdir. Postmodern öğelerin ve gizem dokusunun hâkim olduğu romanlarında, kurgunun mimari güzelliği ve kullanılan şiirsel dil dikkatleri celb eder. Varsıl aylak tipler üzerine temellendirilen bu romanlarda yoğun bir metinlerarasılık ve sanatlararasılık kullanılır. Çalışmamızda, kendi ifadesiyle; ‘ıskalanan’ yazarın romancılığını, tüm yönleriyle ele aldık.1 Yazar ile ilgili bugüne kadar derli toplu bir çalışma yapılmamıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla romancı üzerine yapılan tek akademik çalışma danışmanlığını yürüttüğüm, yazarın sadece altı romanının tematik açıdan ele alındığı yüksek lisans tezidir.2 Bu çalışmada ise yazarın yayımlanan dokuz romanı bütün yönleriyle ele alındı. Yıllarca Yapı Kredi Yayınları’nın üst düzey yöneticiliğini yapan Selçuk Altun, edebiyat dünyasının ‘sığlaşması’ karşısında, sanatçı sorumluluğuyla ve sadece edebi kaygılarla yazar. Romanları kendi hayatı ve çevresinden izler taşıyan, okuduklarının harmanlanmasından oluşan metinlerdir. Altun, romanlarıyla okuyucularına yılların birikimini sunmak, onları tecrübesine ortak etmek ve okuyucunun dikkatini çok satanlar listesinden çekip mutlaka okunması gereken kitaplara yönlendirmek amacı da güder. Bu yönüyle onun anlatıları sadece roman olmakla kalmaz, çeşitli sanatların ve edebi anlatıların iç içe geçtiği bir metne dönüşür.

Günlük

By Oğuz Atay
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İletişim Yayınları
 • Book Code : 975052568X
 • Total of Pages : 302
 • Category : Literary Collections
 • Members : 862
 • Pdf File: günlük.pdf

Book Short Summary:

Oğuz Atay’ın edebiyatla ilgili herkes için sürekli merak konusu olmuş günlüğünün bütünü. “Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istediğim gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan başka çare kalmıyor. Canım insanlar! Sonunda bana bunu da yaptınız” sözleriyle başlayan Günlük boyunca okur, yazarın son yıllarındaki yalnızlığını paylaşmakla kalmıyor, Oyunlarla Yaşayanlar’ın oluşum sürecini adım adım izliyor, bir edebiyat laboratuvarındaymış gibi.

Bir Bilim Adamının Romanı

By Oğuz Atay
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : İletişim Yayınları
 • Book Code : 9750525647
 • Total of Pages : 283
 • Category : Fiction
 • Members : 636
 • Pdf File: bir-bilim-adamının-romanı.pdf

Book Short Summary:

Ülkemizde pek benimsenmemiş bir dalda, biyografik roman türünde, Oğuz Atay’ın, kendine özgü üslubu ve kurgusuyla, kendi hocası da olan Mustafa İnan’ı anlatışı. Bir halk çocuğunun uluslararası ün sahibi bilim adamı oluşunun zorlu serüveni sergilenirken toplumsal eleştiri kalıplarının da zorlanışı. İnan’ın yaşamından kesitler veren fotoğraf albümüyle birlikte. 1934'te İnebolu'da doğdu. Ankara Maarif Koleji’ni, İTÜ İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. 1960’ta İDMMA İnşaat -Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Tutunamayanlar’ı yayımlamasının (1971-1972) ardından, önemli bir tartışmanın odağına yer aldı. TRT 1970 Roman Ödülü’nü kazanan Tutunamayanlar’ı kısa bir süre sonra, 1973 yılında Tehlikeli Oyunlar adlı ikinci romanı izledi. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında topladı. 1911-1967 arasında yaşamış hocası Prof. Mustafa İnan’ın hayatını romanlaştırarak Bir Bilim Adamının Romanı’nı yazdı. Oyunlarla Yaşayanlar adlı tiyatro eseri Devlet Tiyatrolarında sahnelendi. Atay 13 Aralık 1977’de, büyük projesi `Türkiye’nin Ruhu`nu yazamadan hayata gözlerini yumdu.

Dil, Sanat ve İktidar (Karabatak #34)

By karabatak.org
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Şule Yayınları
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 180
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 839
 • Pdf File: dil-sanat-ve-İktidar.pdf

Book Short Summary:

HÜKÜMRANLIĞIN ANAHTARI: BİR NESNEYE İSMİYLE HİTAP ETMEK Yüce Allah, Hz. Âdem’e eşyaların ismini öğretirken en yüksek payelerden birini onun neslinden gelecek âdemoğullarına verdi. Bir nesneye ismiyle hitap etmek, ona hükümran olmak, emri altına almak demekti bir nevi. Bu güçle donanan insan, konuşmak ve hitap etmek suretiyle ruhunu yonttukça yonttu da bazen keskin bir kılıca bazen parlak bir bıçağa dönüştü. Yontulan insan değildi aslında; diliydi. Dil şekillendikçe bir büyü sadır oldu ondan, dinleyenler efsunlandı. Hak yolunda kullanıldığında fetihler gerçekleşti; şer yolunda kullanıldığında kıyımlar. Bu yüzden koruma altına alınmalıydı bu tekinsiz güç. Zapt edilmesi ve pervasızca zarar vermemesi için kanunlar, emirler, sınırlar yazıldı adına. Öyle ki dile hâkim olan, muktedir olandı aynı zamanda. Bu bağlamda “dilin” seyrini, sanata dönüşmesini mercek altına almayı ve gücünü görünür kılmayı arzuladık da dosyamıza “Dil, Sanat ve İktidar” başlığını verdik. Dosyanın lokomotifi M. Fatih Andı hocamız “Aydınlar, Kültürel İktidarlar ve Bu Bağlamda Oluşan Necip Fazıl Portresi”yle; Ömer Lekesiz “Mütekellimden Yaratıcı Yazara”; Hasan Akay “Sanat, Dil ve İktidar”; Turgay Anar “İktidarın Retinası ve Modern Zamanlarda İnsan”; Şerif Eskin “Mufassal Kıssa Başlayıp Garip Efsane Söylemek: Kültür Şûrası, Kültürel İktidar ve Cumhuriyet’in On Yılları Arasında Kültür Politikaları”; Mehmet Narlı “Orhan Kemal’de İktidarın Görünme Biçimleri”; Mehmet Sabri Genç “Dil, İktidar, Sanat Bağlamında Jazz, Blues ve Cihat”; Ertan Örgen “Muhafazakâr Dilin Müstağni Zemini”; Mehmet Samsakçı “Orhan Veli’nin Şiiri ve İktidar”; Dursun Ali Tökel “Osmanlı Çağı: Sanatın İktidarı”; Mesut Koçak “Tecrit, Tahkim, Tekâmül: Cumhuriyet Türkiyesi’nde Muhalif Bir Ses Olarak İslamcı Dergiler”; Mustafa Balcı “İktidar Dili Olarak Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Türkçe”; Hanife Özer “Fatih Harbiye Romanında Özne – İktidar Çatışması”; Kadriye Alev “Dil ve İktidar Karşısında Aydın Kimliği” ve Ömer Say “Dil ve Sanat Bağlamında Anlam ve Düşünce” isimli kıymetli yazılarıyla konunun çok yönlü cephelerine çevirdiler objektiflerini. Karabatak, röportaj sayfalarını ülkemizin mümtaz şahsiyetlerinden birine ayırdı yine. İstanbul Üniversitesi felsefe hocalarından Prof. Dr. Ayhan Bıçak “Küresel Medeniyet Zayıf Toplumları Ortadan Kaldırmaktadır” diyerek kültür, medeniyet, kabilecilik ve kendinin meşhur kavramlarından “büyücüler” gibi birçok can alıcı noktaya temas etti. Hocamızla yapılan bu eşsiz röportajı, Mehmet Sabri Genç’e borçluyuz. Bu sayının şairleri Dursun Güzel, Hüseyin Akın, Nurettin Durman, Şafak Çelik, Meryem Kılıç, Sümeyra Yaman, Berke Camekan, Nihat Hayri Azamat, Emirhan Kömürcü, Adnan Metin, Ali Seyyah, Tosun Bayrak, Cennet İmata, Nuriye Erdoğan, Filiz Geç ve Yavuz Balı; şiir çevirmenleriyse Nihan Albayrak ve Naime Erkovan. Öykücülerimiz ise Kâmil Yeşil, C. Zeynep Kaplantaş, Merve Büyükçapar, Leyla Turan, Betül Barış, Mehmet Sabri Genç, Firdevs Aparı ve Mustafa Uçurum. Poetika sayfalarında Hasan Akay ve Ali Ömer Akbulut; deneme sayfalarında Kâmil Yeşil, Ali Ömer Akbulut ve Emine Batar yer alıyor. Kitap incelemelerinde Şafak Çelik, Cevdet Karal’ın “Uzun Sürdü Hazırlığım”; Meryem Kılıç, Hüseyin Akın’ın “Son Tesir”; Şeyma Nur Acıgöz, Ercan Yılmaz’ın “Zeytin Ağaçları ve Gözyaşları” ile “Görünmez’in Arıları” ve Sümeyra Yaman, Çayan Özvaran’ın “Çünkü Yol” isimli kitaplarını Karabatak okurları için değerlendirdiler. Hüseyin Yorulmaz ise portre yazısıyla Mahir İz’in hayatına ışık tutmaya devam etti. Ve elbette olmazsa olmaz dostlarımız Ertan Ayhan Sertöz, Sedat Gever, Ayşe Ural, Hande Topbaş, M. S. Topbaş, Songül Koç, Ela Korgan, Sabahattin Kayış ve Tarık Kavraz’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Karabatak otuz dördüncü kez havalandı.

The Few

By Hakan Günday
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Simon and Schuster
 • Book Code : 1628727101
 • Total of Pages : 384
 • Category : Fiction
 • Members : 548
 • Pdf File: the-few.pdf

Book Short Summary:

“I am here. Where are you?” These desperate words link the two protagonists of Hakan Günday’s raw and fearless novel The Few. Derdâ is an eleven-year-old girl pulled out of boarding school by her mother who, without telling her, plans to sell her as a wife to a conservative tribesman. She goes with her new husband to London, where for five years he abuses and all but imprisons her. Even after escaping, Derdâ soon finds herself preyed upon by Londoners as well as other Turkish immigrants who have formed a criminal underworld. In a parallel story set in Turkey, Derda, an eleven-year-old boy, buries his dead mother in secret to avoid being taken to the state orphanage. Alone, he becomes with an illegal book printing operation. He finds himself obsessed with a Turkish novelist, who Derda grows convinced died because he felt misunderstood and unappreciated. Increasingly unstable, Derda targets two contemporary writers, whom he accuses of stealing the writer’s fame. The Few is an unflinching story of the vulnerability of the world’s youth when cultures, politics, and generations collide. In a time when countless refugees and children slip through the cracks, it is a powerful admonishment not to forget those who are helpless victims.

World Literature Decentered

By Ian Almond
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Book Code : 1000407136
 • Total of Pages : 262
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 290
 • Pdf File: world-literature-decentered.pdf

Book Short Summary:

What would world literature look like, if we stopped referring to the “West”? Starting with the provocative premise that the “‘West’ is ten percent of the planet”, World Literature Decentered is the first book to decenter Eurocentric discourses of global literature and global history – not just by deconstructing or historicizing them, but by actively providing an alternative. Looking at a series of themes across three literatures (Mexico, Turkey and Bengal), the book examines hotels, melancholy, orientalism, femicide and the ghost story in a series of literary traditions outside the “West”. The non-West, the book argues, is no fringe group or token minority in need of attention – on the contrary, it constitutes the overwhelming majority of this world.

Volume 8, Tome III: Kierkegaard's International Reception – The Near East, Asia, Australia and the Americas

By Jon Stewart
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Book Code : 1351874241
 • Total of Pages : 354
 • Category : Philosophy
 • Members : 420
 • Pdf File: volume-8-tome-iii.pdf

Book Short Summary:

Although Kierkegaard's reception was initially more or less limited to Scandinavia, it has for a long time now been a highly international affair. As his writings were translated into different languages his reputation spread, and he became read more and more by people increasingly distant from his native Denmark. While in Scandinavia, the attack on the Church in the last years of his life became something of a cause célèbre, later, many different aspects of his work became the object of serious scholarly investigation well beyond the original northern borders. As his reputation grew, he was co-opted by a number of different philosophical and religious movements in different contexts throughout the world. The three tomes of this volume attempt to record the history of this reception according to national and linguistic categories. Tome III is the most geographically diverse, covering the Near East, Asia, Australia and the Americas. The section on the Near East features pioneering articles on the Kierkegaard reception in Israel, Turkey, Iran and the Arab world. The next section dubbed 'Asia and Australia' features articles on the long and rich traditions of Kierkegaard research in Japan and Korea along with the more recent ones in China and Australia. A final section is dedicated to Americas with articles on Canada, the United States, hispanophone South America, Mexico and Brazil.

Edebiyat ve Tıp (Karabatak #39)

By karabatak.org
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Şule Yayınları
 • Book Code : N.a
 • Total of Pages : 156
 • Category : Literary Criticism
 • Members : 972
 • Pdf File: edebiyat-ve-tıp.pdf

Book Short Summary:

EDEBİYAT ŞİFADIR Okurken de şifa bulabiliyor insan yazarken de. O halde tıpla edebiyat arasında kadim bir köprüden söz edebiliriz. Aristo sanata tıbbi bir görev yüklemiş, şiirin yardımıyla tutkuları harekete geçirerek, ruhu arındırmak istemiştir. Bu noktada “katharsis”ten söz etmek gerekir. Katharsis Yunanca’da, sanat aracılığıyla bedeni duygusal rahatsızlıklardan “Arındırma” demektir. Yüzyıllar boyu tiyatronun işlevlerinden biri bu olmuştur. Rilke’nin Malte Laurids Brigge’nin Notları adlı romanı da birçok konunun yanı sıra yazarak iyileşme inancını irdelemiştir. Rilke, eserinde kahramanı Malte’yi yazarak iyileştirir. Geçmişini hatırlayarak eksiklerle yüzleştirir onu. Bunu kahramanına yaptırır çünkü Rilke’nin kendisi de yazmanın sağaltıcı gücüne inanmaktadır. Nitekim o, Sait Faik gibi “Yazmak zorundaydım, yoksa çıldıracaktım,” demiştir. Otomatik Portakal’ın yazarı Anthony Burgess’e beyin tümörü tanısı konulduğunda ve az bir zamanı kaldığını öğrendiğinde ailesine para bırakabilmek için bir senede beş roman yazmıştır. Tanı sonrasında asılsız çıkmıştır. Ya asılsız çıkmıştır ya da Burgess yazarak iyileşmiştir. Öte yandan bugün dünyada bir tedavi yöntemi olarak edebî eserlerin okutulmasına başvurulmakta ve bu tedaviye “Biblioterapi” denmektedir. Bütün bu verileri dikkate aldığımızda edebiyatla tıp ilişkisine dair bir şeyler söylemek zorunda hissettik kendimizi. Dosya konumuzu “Edebiyat ve Tıp” olarak belirleyince de işin bir kısmı hekimlere düştü. Bu bağlamda Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu “Tabip Hekim’dir”; Prof. Dr. Süheyla Ünal “Beynimiz Kurmaca Sever”; Prof. Dr. Hasan Akay “Cenab Şahabeddin: Tıp Kânûnu Ulemâsına Göre Fıtratın Mücrim Olmak Üzere Vücûda Getirdiği Bedbahtlar!”; Ercan Yılmaz “Hâşim’de Güzellik Semptomu ya da Hastalığın Estetize Edilme Biçimlerine Dair Birkaç Not”; Oğuz Şenses “Aylak Adam’ın (Parantez İçindeki C.’nin) Nevrotik Halleri”; Güzide Ertürk “Kadavra ve İnsan Arasındaki İnce Çizgi”; Prof. Dr. Tahir K. Yoldaş “Van Gogh ve Mektupları”; Ertuğrul Aydın “Tıbbıyeli Hikmet ya da Hüsrev Hatemi’nin Şiirlerinde Tıbbi Referanslar”; Prof. Dr. Abdulcemal Özcan “Ellisinden Sonra Yeteneğini Keşfetmek” ve İsmail Güleç “Kudemanın Gözünde İbn Sina” başlıklı yazılarını kaleme aldılar. Bu sayımızın röportajını, Çağdaş Türk Hikâyeciliği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Necati Mert’le gerçekleştirdik. “Gündem, Edebiyatın Görevi Değil” diyen Mert, sanatının etrafında şekillenen hayatını, Bünyamin Demirci’nin soruları ışığında paylaştı. Projektör sayfamızın bu sayıdaki konuğuysa romancı-öykücü Ayşe Uçkan. Şairlerimiz Âdem Yazıcı, Hüseyin Akın, Şafak Çelik, Ayşe Sevim, Süleyman Unutmaz, Mustafa Uçurum, Hasan Akay, Ahmet Can, Mehmet Sabri Genç, Nuriye Torun, Rukiye Suak, Emrah Burak Karakış, Filiz Geç, M. Bahaddin Tuncer, Nazlı Ergin Duran ve Serpil Çete. Bir de Nihan Albayrak’ın Carol Ann Duffy’den çevirdiği bir şiir var bu sayımızda. Öykücülerimize gelince: Emine Batar, Kâmil Yeşil, Ali Işık, Nevzat Sazak, Mustafa Sarı ve Çağdaş Can. Ayrıca bu sayı iki çeviri öykü de yer alıyor dergimizde. Turgay Şafak, Çağdaş İran edebiyatından Ali Rıza Mahmudi İranmihr’a ait “Hafız Falı” ve Ahmet Erbil, Mark Twain’in “Bir Anı” isimli öyküsünü çevirdi. Deneme sayfalarında Hasan Akay, Necati Mert, Cemalettin Latiç ve Tuğba Ekiz; poetikada Hasan Akay ve Ali Ömer Akbulut yer alıyor. Kitap bölümümüzde ise Naime Erkovan, Hüseyin Su’nun son öykü kitabı “İçkanama”yı; Aziza Rüya, Cemile Sümeyra’nın ilk öykü kitabı “Derin Dalış”ı; Nurbanu Dönmez, Ayşe Sevim’in son şiir kitabı “Uçma Taklidi”ni; Ela Korgan, Emine Batar’ın yeni öykü kitabı “Turuncu Ölüm”ü; Meryem Kılıç, Ahmet Can’ın ilk şiir kitabı “Yol Kasidesi”ni; C. Zeynep Kaplantaş, Merve Büyükçapar’ın ilk öykü kitabı “Kristal Sapan”ı ve Arzu Kadumi, Özlem Metin’in ilk öykü kitabı “Alametifarika”yı Karabatak okurları için değerlendirdiler. Ve elbette olmazsa olmaz dostlarımız: Gezi sayfalarında F. Hande Topbaş, M. S. Topbaş; sinema yazısıyla Ahmed Fatih Andı; tiyatro incelemesiyle Derya Özer ve görsel sanatlarda Ayşe Ural, Sedat Gever ve Ertan Ayhan Sertöz’ü yâd edelim. Karabatak, otuz dokuzuncu kez havalandı.

Oburluk Çağı

By Yıldız Silier
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : YORDAM KİTAP
 • Book Code : 6055541130
 • Total of Pages : 192
 • Category : Liberalism
 • Members : 478
 • Pdf File: oburluk-Çağı.pdf

Book Short Summary:

Yaşadığımız çağın çelişkilerini yansıtan bir resim: sürekli sıkılan ve yeni oyuncaklar talep eden obur büyükler ile hiç oyuncağı olmayan, zamanından önce büyümüş aç çocuklar. Aynı dünyada bambaşka hayatlar; vitrindekiler ve çöplüktekiler... Bu resim, Oburluk Çağı’nın hareket noktası. Yıldız Silier, geniş bir okur kitlesinin beğenisini kazanan Özgürlük Yanılsaması’ndan sonra, okurların karşısına yine çok ilginç bir kitapla çıkıyor. Silier, edebiyatın olanaklarıyla beslenen, sade ve akıcı bir dille kaleme aldığı kitapta, önce Kafka’nın bir öyküsünden yola çıkarak, otoriteye itaatin nedenlerine, özgürlüğü engelleyen içsel korkulara değiniyor, “hayatın anlamı”na dair soruları ele alıyor. Ve yeni sorulara cevaplar arayarak ilerliyor: Mutluluk fetişizmi bireyselliğin gelişmesini nasıl engelliyor ve bireyciliği nasıl körüklüyor? Kant, Marx, Mill ve Sartre’dan ilham alarak eleştirel ve nesnel ahlaki değerlerin kavramsal çerçevesini oluşturabilir miyiz? Marx’ın yabancılaşmanın aşılması hedefiyle, varoluşçuların sahicilik özleminin temelinde hangi farklı bireysellik anlayışları yatıyor? Postmodernizm, farklı “akıl” ve “ilerleme” kavramlarını birbiriyle karıştırarak, kapitalizmin yol açtığı yıkımları nasıl Aydınlanma’ya yüklüyor? Tarih içinde kadınların ana tanrıçalıktan paryalığa düşmesi ve “evcilleştirilmesi” nasıl gerçekleşti? Annelik deneyimlerinin, “annelik ideolojisi”nin kısıtlayıcı etkisinden kurtulup özgürleştirici bir potansiyel içermesi mümkün mü? Narsist bireylerin, özgürlüğü kuralsızlık ve sınırsızlıkla ilişkilendirmesiyle, tüketimciliğin oburluğu erdem haline dönüştürmesi arasında nasıl bir bağlantı var? Dünyayı yöneten şirketlerin, insanları da kendi suretlerinde biçimlendirmesiyle, “deforme” olmuş bireylerin kaynağındaki “irrasyonel” sistem nasıl doğallaştırılıp görünmez hale getiriliyor?

HENGÂME

By Yusuf Ünal
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Süreyya Yayınları
 • Book Code : 1682368505
 • Total of Pages : 250
 • Category : Fiction
 • Members : 300
 • Pdf File: hengÂme.pdf

Book Short Summary:

Söz’ü susturup umudu kıracaklarını düşünüyorlar. Sözcüklerin ölmezliğinden habersizler. ‘Umut binbir ayaklı’ diyen şairden de. Bizse, aşağıların aşağısında, esfelisafilinde kaynatılan kötülükten, bayağılıklardan uzakta, çiçekli bir dağa çekilmiş, sözcüklerimize su veriyor, gövdelerini menevişliyoruz. Atlara bindirip kırlara salıyoruz onları, rüzgârlara katıyoruz. Ve daha sözcükler biriktiriyoruz, binyılların sesiyle konuşmak için.

Seribu Warna Turkiye

By Turkish Spirits
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : IRCiSoD
 • Book Code : 602769646X
 • Total of Pages : 360
 • Category : Juvenile Nonfiction
 • Members : 635
 • Pdf File: seribu-warna-turkiye.pdf

Book Short Summary:

Ibarat seorang gadis, Turki dikenal oleh masyarakat Indonesia hanya lewat jilbab merah muda yang melambai karena angin kencang, atau lewat sepotong wajah dengan ekspresi yang tidak sepenuhnya terpahami. Begitulah Turki, dulu, hari ini, dan mungkin seterusnya. Bapak Republik kita Ir. Soekarno lalu berujar, "Sebab, sebenarnya, orang yang tidak datang menyelidiki sendiri keadaan di Turki itu, atau tidak membuat studi sendiri yang luas dan dalam dari kitab-kitab yang mengenai Turki itu, tidak mempunyailah hak untuk membicarakan soal Turki itu di muka umum. Dan lebih dari itu: ia tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan vonis atas negeri Turki itu di muka umum." Pernyataan Soekarno ini muncul di tengah kesadaran dirinya ketika berkunjung dan menangkap kompleksitas negara bernama Turki—bahasa, sejarah, budaya, sosial kemasyarakatan, dan politik. Buku kedua karya Turkish Spirits ini semacam jendela bagi halaman luas dan misterius bernama Turki; kita dipersilakan mengintipnya kapan saja, menatap warna-warni dan pernak-pernik kehidupan yang luas dengan tensi dan intriknya masing-masing. Dengan kemasan asyik dan ringan, buku Seribu Warna Türkiye ini menghadirkan lema-lema tentang Turki yang tidak dijumpai di Google ataupun di peranti online manapun.

Yazının elinden tutmak: Prof. Dr. Tarık Özcan’a armağan

By TANER NAMLI,AHMET FARUK GÜLER,FATİH ARSLAN,MUTLU DEVECİ
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
 • Book Code : 6052816996
 • Total of Pages : 752
 • Category : Literary Collections
 • Members : 868
 • Pdf File: yazının-elinden-tutmak.pdf

Book Short Summary:

Read and download full book Yazının elinden tutmak: Prof. Dr. Tarık Özcan’a armağan

Kontrol Kalemi

By Murat Yalçın
 • File : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Can Yayınları
 • Book Code : 9750731379
 • Total of Pages : 352
 • Category :
 • Members : 364
 • Pdf File: kontrol-kalemi.pdf

Book Short Summary:

Murat Yalçın, öykülerinden alışık olduğumuz ironisini İçimde Oğuz Atay ile Orhan Gencebay İkizi Yaşıyor kitabıyla farklı bir türe taşımıştı. Bu kez kurmaca dışı, daha kişisel bir kitap sunuyor okurlarına. Kontrol Kalemi’ni okumaya başladığınızda göreceksiniz; bir yazar kendi içine dönüp de düşünmeye başladığı zaman gerçekten de “kırk tilki”yle uğraşır. Kontrol Kalemi çok yönlü bir kitap. Yalçın’ın okurken, yazarken, “geçerken” aldığı bin küçük nottan oluşuyor. Okuru yer yer gülümsetecek bu notlar için birer küçük deneme de diyebilirsiniz, özenle kurgulanmış bir günce de. Ama sonuç değişmez. Kitabı elinize alıp koltuğunuza kurulun ve kuşağının en önemli yazarlarından birinin benzersiz dünyasında olağanüstü bir yolculuğa hazırlanın.